Şehrin Sigortacısı
Şehrin Sigortacısı | Yükleniyor...

ŞEHRİN SİGORTACISI WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

MERT KAAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ("Şehrin Sigortacısı") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Web Sitesi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat
İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 • 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
 • 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 • 3. Kişisel Verilerin Aktarılması,
 • 4. İlgili Kişinin Hakları,
 • 5. Sonuç

Şehrin Sigortacısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Şehrin Sigortacısı, web sitesi(sehrinsigortacisi.com) aracılığıyla topladığı kişisel verileri, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Şehrin Sigortacısı Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme Amaçları
Veri Kategorisi Veri Türü
Kimlik


Ad Soyad
TC Kimlik No

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Web sitesi üzerinden online sigorta teklifi başvurularının alınması
 • • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Telefon No
İşlem Güvenliği IP Adresi Bilgileri İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri Sunucu Logları
Pazarlama Çerez Kayıtları Açık Rıza • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim E-Posta Adresi Açık Rıza • E-Bülten Aboneliğinin Gerçekleştirilmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

3.Kişisel Verilerin Aktarılması
3A. Yurtiçine Aktarım
Şehrin Sigortacısı, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • 1. Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler
 • 2. Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları
 • 3. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

3B. Yurtdışına Aktarım
Şehrin Sigortacısı, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Web Sitesi Kullanıcıları kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4. İlgili Kişinin Hakları
Şehrin Sigortacısı tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şehrin Sigortacısı sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile İçerenköy Mahallesi Güvenevler Mh. Alaçam Sk. 9/1 Çankaya / ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@sehrinsigortacisi.com e-posta adresi veya 0 312 428 28 24 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Şehrin Sigortacısı 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Şehrin Sigortacısı; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır

Şehrin Sigortacısı; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.Sonuç
Şehrin Sigortacısı tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şehrin Sigortacısı tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Şehrin Sigortacısı, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.